Prijavi korupciju

/Prijavi korupciju
Prijavi korupciju 2018-05-19T10:21:23+00:00

Agencija za sprječavanje korupcije

Prijavu korupcije, osim preko Portala eUprave, možete podnijeti na sljedeće načine:

– putem telefona 020 234 396;

– lično u prostorijama Uprave za antikorupcijsku inicijativu – Kralja Nikole27/V, 81000 Podgorica, Crna Gora;

– putem faksa: 020 234 082;

– putem e maila: [email protected];

– putem pošte na adresu: Uprave za antikorupcijsku inicijativu – Kralja Nikole27/V, 81000 Podgorica, Crna Gora .

 

KORUPCIJA JE…?

Riječ „korupcija“ potiče od latinske riječi „corruptio”, što znači pokvarenost, izopačenost,
podmitljivost.
Korupcija, kao negativna društvena pojava, prisutna je kroz čitavu istoriju. Ne postoji
sveobuhvatna i opšteprihvaćena definicija korupcije. Pod ovim pojmom najčešće se
podrazumijeva:
– „Zloupotreba službenog položaja radi privatnog interesa“;
– „Korupcija je odnos koji se zasniva zloupotrebom ovlašćenja u javnom i privatnom sektoru u
cilju sticanja lične koristi i koristi za drugoga” gdje se akcenat stavlja na činjenicu da koruptivna
ponašanja nisu samo „rezervisana” za državni sektor;
– „Korupcija je ponašanje pojedinca i/ili nosilaca javnih funkcija koji, kršeći odgovarajuća prava i
obaveze, koriste svoju poziciju u privatne svrhe, tj. radi ostvarenja lične koristi“ (Ujedinjene
nacije);
– „Korupcija ugrožava vladavinu prava, principe demokratije i prava čovjeka, sistem dobrog
upravljanja, jednakosti i socijalne pravde, ravnopravne konkurencije; ometa ekonomski razvoj i
samim tim dovodi u opasnost stabilnost demokratskih institucija i osnovnih moralnih načela
društva.” (Krivično-pravna konvencija o korupciji, Preambula, Savjet Evrope, 1999. godina);
– „Ometa ekonomski razvoj i samim tim dovodi u opasnost stabilnost demokratskih institucija i
osnovnih moralnih načela društva.” (Krivično-pravna konvencija o korupciji, Preambula, Savjet
Evrope, 1999. godina)

 

KRIVIČNA DJELA SA OBILJEŽJIMA KORUPCIJE SU…?

Krivičnom zakonikom Crne Gore definisana su krivična djela sa elementima korupcije:

– Zloupotreba službenog položaja postoji kada službeno lice protivpravnim iskorišćavanjem
svog službenog položaja ili ovlašćenja, prekoračenjem granica svog službenog ovlašćenja ili
nevršenjem svoje službene dužnosti pribavi sebi ili drugom korist, drugom nanese štetu ili teže
povrijedi prava drugog. Zavisno od oblika ovog krivičnog djela, propisana je kazna zatvora od
šest mjeseci do dvanaest godina…

– Primanje mita postoji kada službeno lice neposredno ili posredno zahtijeva ili primi mito ili
koje prihvati obećenje mita za sebe ili drugog da izvrši službenu ili drugu radnju koju ne bi
smjelo izvršiti ili da ne izvrši službenu ili drugu radnju koju bi moralo izvršiti; ili kada službeno
lice neposredno ili posredno zahtijeva ili primi mito ili koje prihvati obećanje mita za sebe ili
drugog da izvrši službenu ili drugu radnju koju bi moralo izvršiti ili da ne izvrši službenu ili drugu
radnju koju ne bi smjelo izvršiti. Propisana kazna zatvora se kreće u rasponu od tri mjeseca do
petnaest godina.

– Davanje mita postoji kada neko službenom licu neposredno ili posredno da, ponudi ili obeća
mito za njega ili drugog da službeno lice izvrši službenu ili drugu radnju koju ne bi smjelo izvršiti
ili da ne izvrši službenu ili drugu radnju koju bi moralo izvršiti, ili posreduje u ovakvom davanju
mita službenom licu; ili kada neko službenom licu neposredno ili posredno da, ponudi ili obeća
mito za njega ili drugog da službeno lice izvrši službenu ili drugu radnju koju bi moralo izvršiti ili
da ne izvrši službenu ili drugu radnju koju ne bi smjelo izvršiti, ili posreduje u ovakvom davanju
mita službenom licu. Propisana kazna zatvora se kreće od šest mjeseci do osam godina.

– Primanje mita u privrednom poslovanju postoji kada odgovorno ili drugo lice koje radi za ili u
privrednom društvu ili drugom subjektu privrednog poslovanja za sebe ili drugog, neposredno ili
posredno, zahtijeva ili primi mito ili prihvati obećanje mita da zaključi ugovor ili postigne
poslovni dogovor ili pruži uslugu ili da se uzdrži od takvog djelovanja na štetu ili u korist
privrednog društva za koje ili u kojem radi ili drugog lica. Propisana kazna zatvora se kreće od
jedne do osam godina, a primljeno mito će se oduzeti.

– Davanje mita u privrednom poslovanju postoji kada neko da, ponudi ili obeća mito
odgovornom ili drugom licu koje radi za ili u privrednom društvu ili drugom subjektu privrednog
poslovanja da, za sebe ili drugog, zaključi ugovor ili postigne poslovni dogovor ili pruži uslugu na
štetu ili u korist privrednog društva za koje ili u kojem radi ili drugog lica, ili kada neko posreduje
pri ovakvom davanju mita. Propisana kazna zatvora se kreće od šest mjeseci do pet godina, a
dato mito će se oduzeti.

– Protivzakoniti uticaj postoji kada neko neposredno ili preko trećeg lica zahtijeva ili primi mito
ili prihvati obećanje mita za sebe ili drugog da korišćenjem svog službenog ili društvenog
položaja ili stvarnog ili pretpostavljenog uticaja posreduje da se izvrši ili ne izvrši neka službena
radnja; ili kada neko koristeći svoj službeni ili društveni položaj ili stvarni ili pretpostavljeni uticaj
posreduje ili se obaveže da će posredovati da se izvrši službena radnja koja se ne bi smjela
izvršiti ili da se ne izvrši službena radnja koja bi se morala izvršiti. Zavisno od oblika ovog
krivičnog djela, propisana je kazna zatvora od tri mjeseca do osam godina, a primljeno mito će
se oduzeti.

– Navođenje na protivzakoniti uticaj postoji kada neko neposredno ili preko trećeg lica
službenom ili drugom licu da, ponudi ili obeća mito za sebe ili drugog da korišćenjem svog
službenog ili društvenog položaja ili stvarnog ili pretpostavljenog uticaja posreduje da se izvrši ili
ne izvrši neka službena radnja; ili kada neko neposredno ili preko trećeg lica službenom ili
drugom licu da, ponudi ili obeća mito za sebe ili drugog da korišćenjem svog službenog ili
društvenog položaja ili stvarnog ili pretpostavljenog uticaja posreduje da se izvrši službena
radnja koja se ne bi smjela izvršiti ili da se ne izvrši službena radnja koja bi se morala izvršiti.
Zavisno od oblika ovog krivičnog djela, propisana je kazna zatvora je od tri mjeseca do tri
godine, a dato mito će se oduzeti.

– Prevara u službi postoji kada službeno lice koje u vršenju službe u namjeri da sebi ili drugom
pribavi protivpravnu imovinsku korist podnošenjem lažnih obračuna ili na drugi način dovede u
zabludu ovlašćeno lice da izvrši nezakonitu isplatu. Propisana kazna zatvora se kreće od šest
mjeseci do deset godina.
– Odavanje poslovne tajne postoji kada neko neovlašćeno drugom saopšti, preda ili na drugi
način učini dostupnim podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu ili kada neko pribavlja takve
podatke u namjeri da ih preda nepozvanom licu. Propisana kazna zatvora se kreće od tri
mjeseca do deset godina.
– Zloupotreba ovlašćenja u privredi postoji kada odgovorno lice u privrednom društvu ili
drugom subjektu privrednog poslovanja, u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi
za pravno lice u kojem je zaposleno, za drugo pravno lice ili drugi subjekt privrednog poslovanja:
1) stvara ili drži nedozvoljene novčane, robne ili druge vrijednosne fondove u zemlji ili
inostranstvu;
2) sastavljanjem isprave neistinite sadržine, procjenama ili inventarisanjem odnosno lažnim
prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica, neistinito prikazuje stanje ili kretanje sredstava ili
rezultate poslovanja, pa na taj način dovede u zabludu organe upravljanja u privrednom društvu
ili drugom pravnom licu prilikom donošenja odluka o poslovima upravljanja ili privredno društvo
ili drugo pravno lice stavi u povoljniji položaj prilikom dobijanja sredstava ili drugih pogodnosti
koje im se ne bi priznale prema postojećim propisima;
3) sredstva kojima raspolaže koristi protivno njihovoj namjeni;
4) na drugi način grubo povrijedi ovlašćenja u pogledu upravljanja, raspolaganja i korišćenja
imovinom.

Propisana kazna zatvora se kreće od tri mjeseca do dvanaest godina.

Ostala krivična djela sa elementima korupcije: povreda ravnopravnosti u vršenju privredne
djelatnosti; pranje novca; zloupotreba monopolističkog položaja; zloupotreba položaja u
privrednom poslovanju; prouzrokovanje stečaja; prouzrokovanje lažnog stečaja; zloupotreba
ovlašćenja u privredi; lažan bilans; zloupotreba procjene.