Slobodan pristup informacijama

/Slobodan pristup informacijama
Slobodan pristup informacijama 2018-05-19T10:50:04+00:00

Zakon o slobodnom pristupu informacijama daje mogućnost svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima da na jednak način i pod jednakim uslovima ostavare pravo na pristup informacijama.  Pravo na pristup informaciji moguće je ostvariti podnošenjem zahtjeva, dok je organ vlasti u čijem posjedu se nalazi tražena informacija dužan riješiti o zahtjevu u roku od 15 dana.

Zahtjev za pristup informaciji treba da sadrži:

1)  naziv informacije ili podatke na osnovu kojih se ona može identifikovati;

2) način na koji se želi ostvariti pristup informaciji;(dostavljanje kopije, prepisivanje, skeniranje, uvid);

3) podatke o podnosiocu zahtjeva (ime, prezime i adresa fizičkog lica, ili naziv i adresa pravnog lica), odnosno njegovog zastupnika, predstavnika ili punomoćnika.

Podnosilac zahtjeva može da u zahtjevu navede i druge podatke za koje smatra da su od značaja za ostvarivanje pristupa traženoj informaciji

Na zahtjev za pristup informaciji ne plaća se taksa.

Organ vlasti dužan je da o zahtjevu za pristup informaciji donese rješenje  i dostavi ga podnosiocu zahtjeva u roku od 15 radnih dana od dana podnošenja urednog  zahtjeva.

ŽALBA

Ukoliko podnosilac zahtjeva ne dobije odgovor u roku od 15 radnih dana:

Podnosilac zahtjeva može izjaviti žalbu Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama .

Žalba se podnosi organu kome je podnijet zahtjev za slobodan pristup informacijama koji ga prosljeđuje Agenciji.

Agencija je dužna da donese rješenje po žalbi i dostavi ga podnosiocu žalbe u roku od 15 radnih dana od dana podnošenja žalbe.

PONOVLJENA ŽALBA/URGENCIJA

Ukoliko organ vlasti ne dostavi odgovor ni nakon žalbe, a podnosilac nije dobio rješenje od Agencije da je postupano po žalbi podnosi se ponovljena žalba/urgencija.

Rok za odgovor po ponovljenoj žalbi je 7 dana od dana podnošenja ponovljene žalbe.

TUŽBA

Ukoliko organ vlasti ne dostavi tražene informacije ni po ponovljenoj žalbi, a takođe nije dostavljeno rješenje od Agencije da je postupano po žalbi/ponovljenoj žalbi, podnosilac zahtjeva ima pravo da u roku od 30 dana od dana isteka roka po ponovljenoj žalbi, tužbom pokrene spor pred Upravnim sudom.

U tužbi se mora navesti ime i prezime, mjesto i adresa stanovanja, odnosno naziv i sjedište tužioca i zbog čega se tužba podnosi. Tužba se podnosi u tri primjerka i uz nju se mora podnijeti original ili ovjereni prepis zahtjeva za informacijama, žalbe i ponovljene žalbe koji su predhodili tužbi.